Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Střední odborná škola

Zobrazeno: 5542x
Uplatnění absolventa SOŠ

Absolventi najdou uplatnění ve středních technicko hospodářských funkcích, ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu, budou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele.

Organizace výuky

 

Vzdělávání na SOŠ je organizováno jako čtyřleté denní studium. Výuka je realizována v rámci systému vyučovacích předmětů. Odborná praxe probíhá v 1. a 4. ročníku v rozsahu 2 týdnů a ve 2. a 3. ročníku v rozsahu 4 týdnů za ročník. Praxe je zařazena ke konci školního roku v 1., 2. a 3. ročníku a před vánočními prázdninami ve 2., 3. a 4. ročníku. Žáci ji mohou v mimořádném případě vykonávat v průběhu prázdnin. Vyučování probíhá podle zásad speciální pedagogiky a také ve smyslu vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a žáků mimořádně nadaných, a zákona  384/2008 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých.

 

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

 

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet  o studium na vysokých nebo na vyšších odborných školách.

Podmínky pro přijetí ke studiu

Přijímací řízení

 

Předpokladem přijetí ke studiu je úspěšné absolvování základní školy, úspěšné vykonání přijímacích zkoušek, které se skládají z písemné části a přijímacího pohovoru, přičemž písemnou část tvoří matematika a český jazyk na úrovni vzdělání získaného na ZŠ.

 

Zdravotní způsobilost

 

Podmínkou k přijetí po řádném splnění přijímacího řízení je lékařské potvrzení o schopnost studovat zvolený obor, audiogram nebo zpráva foniatra o sluchovém handicapu a doporučení ke studiu na speciální škole od  SPC nebo PPP.