Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Úřední deska

Zobrazeno: 2855x

ÚŘEDNÍ DESKA

 

Informace pro veřejnost zveřejněné na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s Vyhláškou č. 515 č. 515 / 2020 Sb. O struktuře informací zveřejněných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy a ve znění Vyhlášky č. 275 / 2021 Sb., s účinností dnem 1. srpna 2021:

 

1. Název:

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Holečkova 4

 

2. Důvod a způsob založení:

Organizace je zřizována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana.

Předmět činnosti školy je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační struktura:

Identifikátor právnické osoby: 600 171 426

Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem – Organizační řád.

 

Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:

Mateřská škola

Základní škola

Střední škola

Školní družina

Internát

Speciálně pedagogické centrum

Školní jídelna

 

4. Kontaktní spojení:

 

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené

Holečkova 104/4

Praha 5 – 150 00

(tato kontaktní poštovní adresa je jedinou)

 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Osobní návštěvy jsou možné jen na této (výše uvedené) adrese.

 

4.3. Úřední hodiny jsou:

Pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 hodin

 

4.4. Telefonní čísla:

+420 226 299 321 – telefonní ústředna

+420 226 299 322 - ředitel školy

+420 226 299 355 - statutární zástupkyně ředitele školy

+420 226 299 319 - sociální pracovník

 

4.5. Adresa internetových stránek:

www.skolaholeckova.cz

 

4.6. Adresa podatelny:

Sekretariát ředitele, 2. patro, č. dveří 2015

 

Žádosti se podávají:

· osobně či písemně

· poštou

· datovou schránkou

· elektronicky

Přijímané nosiče: CD, DVD, Flash disk

 

4.7. E-mail adresa skoly.sp@post.cz

je jedinou e-mail adresou pro tyto účely.

 

4.8. Datová schránka

Bm59573

je jedinou datovou schránkou školy.

 

5. Bankovní spojení

Česká národní banka, číslo účtu 1134051/0710

IBAN CZ14 0710 0000 0000 0113 4051

 

6. IČO

48134368

 

7. DPH

Škola není plátcem DPH.

 

8. Dokumenty

 

8.1. Seznam hlavních dokumentů

Školní řád

Provozní řád

Spisový řád

Školní vzdělávací programy střední školy všech oborů

Školní vzdělávací programy základní školy

Školní vzdělávací programy mateřské školy

Školní vzdělávací program družiny

Zřizovací listina

Organizační řád

Směrnice

 

8.2. Rozpočet

Škola je přímo řízenou příspěvkovou organizací Ministerstva školství. Rozpočet přidělený škole zřizovatelem pro rok 2023 je:

 

NIV 97 711 311,- Kč
Z toho MP 59 768 606,- Kč
Z toho ostatní běžné výdaje 32 942 705,- Kč
Výnosy z v. č. - plán 1 600 000,- Kč

 

 

9. Žádosti o informace

Se podávají v sekretariátu ředitele školy způsobem a v hodinách uvedených v bodě 4

 

10. Příjem podání a podnětů

Se podávají v sekretariátu ředitele školy způsobem a v hodinách uvedených v bodě 4

 

11. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy jsou k nahlédnutí v sekretariátu ředitele školy.

 

11.1. Legislativa

· Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

· Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád

· Zákon č 561/2004 Sb. Školský zákon

· Zákon č 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících

· Zákon č 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech

· Vyhláška č 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání

· Vyhláška č. 16/2005 Sb. O organizaci školního roku

· Vyhláška č. 27/2016 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

· Vyhláška č. 48/2005 Sb.o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

· Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

· Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

· Zákon č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů.

 

11.2. Vydané právní předpisy

Směrnice č. 12 – 2012 O svobodném přístupu k informacím

Ze dne 01. 08. 2012 novelizována k 01. 09. 2021 v souladu s novelou Vyhlášky 515/2020 Sb.

 

12. Úhrady za poskytování informací

Stejnopis vysvědčení se vydává na základě písemné žádosti podepsané žadatelem a adresované na ředitelství školy.

Žádost je možné též zasílat elektronickou poštou a podepsat ji při převzetí vysvědčení. V žádosti žadatel uvede jméno a příjmení (za studia a současné), třídu, školní rok a jméno třídního učitele.

Za stejnopis vysvědčení, výučního listu, maturitního vysvědčení je stanoven poplatek ve výši 100,– Kč, v případě zaslání poštou 170,- Kč.

Termín pro vyřízení žádosti se řídí zákonem 500/2004 Sb. – Správní řád v platném znění.

Způsob úhrady poplatku - hotově do pokladny školy.

 

13. Licence

Škola nepoužívá ani nemá žádné licenční smlouvy ani licence.

 

 

DokumentVýsledky zápisu do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2023/2024

 

TabulkaVýsledky přijímacích pohovorů na SOU a OU pro školní rok 2023/2024

 

TabulkaVýsledky přijímacích zkoušek na SOŠ pro školní rok 2023/2024

 

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2023/2024

 

PDF souborStanovení výše úplaty za stravování od 1. 10. 2023

 

...

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.