Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Střední odborné učiliště

Zobrazeno: 7110x

Úroveň vzdělávání: Střední odborné vzdělání

Vzdělávací program umožňuje absolventům získat kvalifikaci pro výkon souboru pracovních činností včetně  ovládnutí metod práce a příslušných pracovních prostředků zvoleného učebního oboru. Úkolem pro SOU pro neslyšící je připravit žáky pro život ve slyšícím prostředí. Tyto žáky je nutné vybavit dostatečným množstvím odborných vědomostí, poskytnout jim středně odborné vzdělání se stejným obsahem učiva jako na SOU a to způsobem přiměřeným druhu a míře jejich postižení a připravit je co nejlépe pro život tak, aby se dokázali uplatnit v tržním hospodářství. 


Učební doba na SOU : 3 roky

Škola preferuje při práci metodu totální komunikace a využívá všech dostupných prostředků, aby porozumění učitel – žák a naopak bylo funkční. Systematická péče o výstavbu řeči probíhá ve všech vyučovacích předmětech.

 

Ukončení učebního poměru:

Obory na středním odborném učilišti jsou ukončeny závěrečnou zkouškou.
Certifikátem je výuční list.

 

Zdravotní požadavky:

Podmínkou k přijetí po řádném splnění přijímacího řízení je lékařské potvrzení o schopnosti studovat zvolený obor, audiogram nebo zpráva foniatra o sluchovém handicapu a doporučení ke studiu na speciální škole od SPC nebo PPP.

Ke studiu mohou být přijati uchazeči s dobrým zdravotním stavem dle posouzení praktického nebo odborného lékaře.

 

Vzdělávací program:

Do vzdělávacího programu jsou začleněny společenskovědní, přírodovědné, esteticko-výchovné, matematické a jazykové předměty (anglický jazyk, německý jazyk) a dále pak předměty v oblasti informatiky. Nedílnou součástí vzdělávacího programu je rozvoj tělesné kultury včetně mimoškolních sportovních soutěží. Dále pak odborné vzdělávání dle zvoleného učebního oboru.

 

Vstupní předpoklady žáků:

Ke studiu na SOU pro sluchově postižené, jsou přijímáni žáci, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený učební obor.

 

Možnosti uplatnění absolventů učebních oborů na SOU:

Absolventi všech učebních oborů nacházejí uplatnění na trhu práce ve své získané profesi, například v potravinářském sektoru, strojírenském, oděvním a ve službách.
Absolventi  všech oborů ukončených na SOU mohou  pokračovat ve studiu na dvouletém nástavbovém denním studiu v oboru  Podnikání zakončeném maturitní zkouškou.