Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Odborné učiliště

Zobrazeno: 5462x

Úroveň vzdělávání: Odborné vzdělávání

Vzdělávací program OU umožňuje absolventům získat kvalifikaci pro výkon souboru pracovních činností včetně ovládnutí metod práce a příslušných pracovních prostředků zvoleného učebního oboru. Úkolem OU pro sluchově postižené je připravit žáky pro život ve slyšícím prostředí a tyto žáky vybavit dostatečným množstvím odborných vědomostí, poskytnout žákům odborné vzdělání ve zvoleném učebním oboru jako na OU standardního typu způsobem přiměřeným druhu a míře jejich postižení a  připravit je co nejlépe pro život ve společnosti a pro pracovní uplatnění.

 

Učební doba na OU: 3 roky

Škola preferuje při vzdělávání žáků metodu totální komunikace a využívá všech dostupných prostředků, aby porozumění učitel – žák a naopak bylo funkční. Systematická páce o výstavbu řeči probíhá ve všech vyučovacích předmětech. Výuka odborného výcviku probíhá  pod vedením odborných pedagogických pracovníků v moderně vybavených učebnách ( dílnách ) po dobu školní výuky. Ve vybraných oborech ( kuchařské práce, cukrářské práce ) probíhá odborný výcvik od 2. ročníku pod vedením instruktorů na provozovnách odborné praxe. Výsledkem je snadnější přechod absolventů do pracovního procesu a současně předchází nezaměstnanosti absolventů. Během školní docházky mají žáci možnost navštívit různá pracoviště a vidět svá budoucí povolání v běžné praxi.

Probíhají exkurze do restaurací, škol, cukráren a odborných dílen např. čalounické provozy, šití apod.

 

Ukončení učebního oboru:

Obory na odborném učilišti jsou ukončeny závěrečnou zkouškou. Certifikátem je výuční list.

 

Zdravotní požadavky:

Podmínkou k přijetí po řádném splnění přijímacího řízení je lékařské potvrzení o schopnosti studovat zvolený obor, audiogram nebo zpráva foniatra o sluchovém handicapu a doporučení ke studiu na speciální škole od SPC nebo PPP.

Ke studiu mohou být přijati uchazeči s dobrým zdravotním stavem dle posouzení praktického nebo odborného lékaře.

 

Vzdělávací program:

Je zaměřen na odbornou stránku a odborný výcvik, který tvoří stěžejní výuku ve zvolených oborech OU. Počet hodin všeobecně vzdělávacích předmětů je nižší než v oborech SOU a tyto předměty jsou méně náročné. Studium OU je určeno především žákům se slabším prospěchem na ZŠ a absolventům Základní školy praktické.

 

Způsob příjímání

Na OU pro sluchově postižené jsou přijímáni žáci, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti pro zvolený učební obor.