Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Speciálně pedagogické centrum

Zobrazeno: 9233x
Vážení klienti SPC, provoz speciálně pedagogického centra zůstává zachován, je však přizpůsoben aktuální situaci (viz. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020). Do odvolání nebude realizována logopedická intervence. Do odvolání nebudou přijímáni klienti s příznaky respiračních a chřipkových onemocnění včetně příznaků mírných (rýma, kýchání, zahleněnost, kašel, bolesti hlavy, zvýšená teplota apod.) Děkujeme za pochopení.

PHDr. ROUČKOVÁ Jarmila - vedoucí SPC

tel: 606 835 745, 226 299 331

e-mail: jarmila.rouckova@skolaholeckova.cz

 

Mgr. BÜRGEROVÁ Martina - školní logoped

tel: 606 210 257, 226 299 331

e-mail: martina.burgerova@skolaholeckova.cz

 

Úkolem SPC je zabezpečovat poradenské, diagnostické a metodické činnosti pro sluchově postižené děti, jejich rodiče a pedagogické pracovníky.

Náplní práce je především soustavná a systematická péče o sluchově postižené děti, žáky a studenty, metodická a odborná podpora pedagogů. 

 

Základní okruhy činnosti speciálně pedagogického centra

1Individuální speciálně pedagogická a psychologická diagnostika jako podklad pro

   - doporučení podpůrných opatření pro účely vzdělávání

   - stanovení speciálně pedagogických intervenčních postupů včetně způsobů jejich zajištění

   - zpracování návrhů na zařazování a přeřazování žáků do škol, tříd nebo studijních skupin

   - zpracování návrhů vzdělávání žáka podle vzdělávacího programu, který odpovídá
     jeho vzdělávacím potřebám
 
   - posouzení školní zralosti a v odůvodněných případech vypracování doporučení k odkladu
     školní docházky


2. Diagnostika potřebnosti a zpracování doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání
    maturitní zkoušky


3. Diagnostika potřebnosti a zpracování návrhů uzpůsobení podmínek konání závěrečných nebo
    přijímacích zkoušek


4. Speciálně pedagogická a psychologická intervence a poradenská podpora


5. Informační a metodická činnost, podpora a evidence

   - poradenská podpora a poskytování informací o možnostech vzdělávání žáků se sluchovým
     postižením, o dalších poskytovatelích poradenských služeb, o jejich dostupnosti a obsahu

   - poskytování informací o sociálních službách, pomoc rodinám při řešení sociálních problémů,
     pomoc při sestavování písemných žádostí o sociální podporu

   - metodická podpora a poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům škol
     vzdělávajících klienty centra

   - metodická pomoc školám při vytváření inkluzivního prostředí třídy, ve které se vzdělává žák
     se sluchovým postižením

   - vedení dokumentace, evidence činností SPC a administrativa související se standardními
     činnostmi

   - spolupráce se školami, dalšími SPC, PPP, případně středisky výchovné péče při poskytování
     souběžných poradenských služeb klientům

   - zapůjčování odborné literatury, didaktických a kompenzačních pomůcek podle potřeb klientů,
     nácvik jejich používání

   - metodická podpora asistentů pedagoga, jejichž působení ve třídě centrum doporučilo

   - kariérové poradenství

 

6. Standardní činnosti speciální

   - depistáž a evidence sluchově postižených dětí, žáků a studentů

   - budování a rozvoj komunikačních dovedností žáka se zaměřením na orální a vizuálně
     motorickou komunikaci

   - podpora osvojování základů čtenářských dovedností, čtení s porozuměním včetně
     alternativních metod čtení

   - nácvik odezírání

   - cvičení zaměřená na rozvoj a posilování kompenzačních smyslových funkcí

   - rozvoj hrubé i jemné motoriky a grafomotoriky

   - nácvik činností nezbytných pro audiometrické vyšetření

   - spolupráce s příslušným odborným zdravotnickým pracovištěm, klinikou ORL, CKID FN
     Motol, včetně speciálně pedagogické přípravy dítěte na operaci kochleárního implantátu
     a následné nastavování řečového procesoru

   - individuální logopedická péče jako součást odpoledního programu ve školském zařízení

   - přednášková a vzdělávací činnost

 

Služby v SPC zajišťují:

   - Dva speciální pedagogové se surdopedickou a logopedickou specializací

   - Psycholog

   - Sociální pracovnice

   - Foniatr

 

Služby centra jsou bezplatné a pracovníci je poskytují dle dohody buď přímo v terénu nebo ambulantně přímo v SPC.