Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Speciálně pedagogické centrum

Zobrazeno: 6912x
PHDr. ROUČKOVÁ Jarmila
vedoucí SPC
tel: 606 835 745, 226 299 331 
e-mail: jarmila.rouckova@skolaholeckova.cz

Mgr. BÜRGEROVÁ Martina
školní logoped
tel: 606 210 257, 226 299 331
e-mail: martina.burgerova@skolaholeckova.cz

Mgr. KOLKOVÁ Marie
školní psycholog
tel: 777 478 695, 226 299 329
e-mail: marie.kolkova@skolaholeckova.cz


Úkolem SPC je zabezpečovat poradenské, diagnostické a metodické činnosti pro sluchově postižené děti, jejich rodiče a pedagogické pracovníky.
Náplní práce je především soustavná a systematická péče o sluchově postižené děti, žáky a studenty, metodická a odborná podpora pedagogů.

 

Základní okruhy činnosti speciálně pedagogického centra

1Individuální speciálně pedagogická a psychologická diagnostika jako podklad pro

   - doporučení podpůrných opatření pro účely vzdělávání

   - stanovení speciálně pedagogických intervenčních postupů včetně způsobů jejich zajištění

   - zpracování návrhů na zařazování a přeřazování žáků do škol, tříd nebo studijních skupin

   - zpracování návrhů vzdělávání žáka podle vzdělávacího programu, který odpovídá
     jeho vzdělávacím potřebám
 
   - posouzení školní zralosti a v odůvodněných případech vypracování doporučení k odkladu
     školní docházky


2. Diagnostika potřebnosti a zpracování doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání
    maturitní zkoušky


3. Diagnostika potřebnosti a zpracování návrhů uzpůsobení podmínek konání závěrečných nebo
    přijímacích zkoušek


4. Speciálně pedagogická a psychologická intervence a poradenská podpora


5. Informační a metodická činnost, podpora a evidence

   - poradenská podpora a poskytování informací o možnostech vzdělávání žáků se sluchovým
     postižením, o dalších poskytovatelích poradenských služeb, o jejich dostupnosti a obsahu

   - poskytování informací o sociálních službách, pomoc rodinám při řešení sociálních problémů,
     pomoc při sestavování písemných žádostí o sociální podporu

   - metodická podpora a poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům škol
     vzdělávajících klienty centra

   - metodická pomoc školám při vytváření inkluzivního prostředí třídy, ve které se vzdělává žák
     se sluchovým postižením

   - vedení dokumentace, evidence činností SPC a administrativa související se standardními
     činnostmi

   - spolupráce se školami, dalšími SPC, PPP, případně středisky výchovné péče při poskytování
     souběžných poradenských služeb klientům

   - zapůjčování odborné literatury, didaktických a kompenzačních pomůcek podle potřeb klientů,
     nácvik jejich používání

   - metodická podpora asistentů pedagoga, jejichž působení ve třídě centrum doporučilo

   - kariérové poradenství

 

6. Standardní činnosti speciální

   - depistáž a evidence sluchově postižených dětí, žáků a studentů

   - budování a rozvoj komunikačních dovedností žáka se zaměřením na orální a vizuálně
     motorickou komunikaci

   - podpora osvojování základů čtenářských dovedností, čtení s porozuměním včetně
     alternativních metod čtení

   - nácvik odezírání

   - cvičení zaměřená na rozvoj a posilování kompenzačních smyslových funkcí

   - rozvoj hrubé i jemné motoriky a grafomotoriky

   - nácvik činností nezbytných pro audiometrické vyšetření

   - spolupráce s příslušným odborným zdravotnickým pracovištěm, klinikou ORL, CKID FN
     Motol, včetně speciálně pedagogické přípravy dítěte na operaci kochleárního implantátu
     a následné nastavování řečového procesoru

   - individuální logopedická péče jako součást odpoledního programu ve školském zařízení

   - přednášková a vzdělávací činnost

 

Služby v SPC zajišťují:

   - Dva speciální pedagogové se surdopedickou a logopedickou specializací

   - Psycholog

   - Sociální pracovnice

   - Foniatr

 

Služby centra jsou bezplatné a pracovníci je poskytují dle dohody buď přímo v terénu nebo ambulantně přímo v SPC.