Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Hotelnictví

Zobrazeno: 2906x
Kód oboru: 65 - 42 - M / 01

Doba trvání: 4 roky 
Určeno pro: Chlapce a dívky se sluchovým postižením, kteří splnili povinnou školní docházku
Dosažený stupeň vzdělání: Úplné střední odborné s maturitou
Způsob ukončení: Maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce


Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníků pro širokou oblast služeb hotelnictví a cestovního ruchu. Absolventi budou vykonávat odborné činnosti provozní, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání.

Profil absolventa

Absolventi oboru Hotelnictví jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci se všeobecným a odborným vzděláním. Obsah všeobecného vzdělávání je vymezen v šesti oblastech jako vzdělávání jazykové (nejméně 2 cizí jazyky ), společenskovědní, matematické, přírodovědné, estetické vzdělávání a rozvoj tělesné kultury.

Odborné vzdělávání

Složku odborného vzdělávání tvoří šest obsahových okruhů

  • odborná komunikace v cizím jazyce
  • organizační a komunikační
  • obchodně podnikatelský
  • gastronomie
  • hotelnictví
  • turismus


Možnosti uplatnění


Absolventi se uplatní v široké oblasti hotelového průmyslu a v oblasti dalších souvisejících služeb cestovního ruchu. Uplatnění absolventů v tomto odvětví je jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici právního subjektu podnikání v daném oboru. Sluchově postižení absolventi se mohou uplatnit v oblasti tlumočnictví při cestovních kancelářích a hotelových provozech. Během studia je zařazena odborná praxe v provozech veřejného stravování, ubytování, lázeňských zařízeních, v cestovních kancelářích a při průvodcovské činnosti sluchově postižených turistů z cizích zemí, v dopravě, bankovnictví a pojišťovnictví, v České obchodní inspekci a v živnostenských úřadech, při přípravě výstav, veletrhů, kongresů, kulturních a sportovních akcích a na celnicích.


Možnosti dalšího vzdělávání

Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.