Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Speciálně pedagogické centrum

Zobrazeno: 16855x
Vážení klienti SPC, provoz speciálně pedagogického centra zůstává zachován, je však přizpůsoben aktuální situaci (viz. aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví). Do odvolání nebudou přijímáni klienti s příznaky respiračních a chřipkových onemocnění včetně příznaků mírných (rýma, kýchání, zahleněnost, kašel, bolesti hlavy, zvýšená teplota apod.) Děkujeme za pochopení.

Mgr. BÜRGEROVÁ Martina - zástupce ředitele speciálně pedagogického centra

tel: 606 210 257, 226 299 331

e-mail: martina.burgerova@skolaholeckova.cz

 

PHDr. ROUČKOVÁ Jarmila - surdoped

tel: 606 835 745, 226 299 331

e-mail: jarmila.rouckova@skolaholeckova.cz

 

Mgr. ŠIMKOVÁ Stanislava – logoped

tel: 774 890 917

e-mail:  stanislava.simkova@skolaholeckova.cz

 

Bc. LÁMUS Zbyněk - sociální pracovník

tel: 226 299 319

e-mail: zbynek.lamus@skolaholeckova.cz

 

Pro informace o poradenských službách, možnostech objednání k vyšetření nebo konzultaci kontaktujte pracovnice SPC na výše uvedených telefonních číslech a e-mailových adresách. Osobní návštěvu SPC je třeba vždy předem domluvit.

 

Úkolem SPC je zabezpečovat poradenské, diagnostické a metodické činnosti pro sluchově postižené děti, jejich rodiče a pedagogické pracovníky.

Náplní práce je především soustavná a systematická péče o sluchově postižené děti, žáky a studenty, metodická a odborná podpora pedagogů. 

 

Základní okruhy činnosti speciálně pedagogického centra

1Individuální speciálně pedagogická a psychologická diagnostika jako podklad pro

   - doporučení podpůrných opatření pro účely vzdělávání

   - stanovení speciálně pedagogických intervenčních postupů včetně způsobů jejich zajištění

   - zpracování návrhů na zařazování a přeřazování žáků do škol, tříd nebo studijních skupin

   - zpracování návrhů vzdělávání žáka podle vzdělávacího programu, který odpovídá
     jeho vzdělávacím potřebám
 
   - posouzení školní zralosti a v odůvodněných případech vypracování doporučení k odkladu
     školní docházky


2. Diagnostika potřebnosti a zpracování doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání
    maturitní zkoušky


3. Diagnostika potřebnosti a zpracování návrhů uzpůsobení podmínek konání závěrečných nebo
    přijímacích zkoušek


4. Speciálně pedagogická a psychologická intervence a poradenská podpora


5. Informační a metodická činnost, podpora a evidence

   - poradenská podpora a poskytování informací o možnostech vzdělávání žáků se sluchovým
     postižením, o dalších poskytovatelích poradenských služeb, o jejich dostupnosti a obsahu

   - poskytování informací o sociálních službách, pomoc rodinám při řešení sociálních problémů,
     pomoc při sestavování písemných žádostí o sociální podporu

   - metodická podpora a poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům škol
     vzdělávajících klienty centra

   - metodická pomoc školám při vytváření inkluzivního prostředí třídy, ve které se vzdělává žák
     se sluchovým postižením

   - vedení dokumentace, evidence činností SPC a administrativa související se standardními
     činnostmi

   - spolupráce se školami, dalšími SPC, PPP, případně středisky výchovné péče při poskytování
     souběžných poradenských služeb klientům

   - zapůjčování odborné literatury, didaktických a kompenzačních pomůcek podle potřeb klientů,
     nácvik jejich používání

   - metodická podpora asistentů pedagoga, jejichž působení ve třídě centrum doporučilo

   - kariérové poradenství

 

6. Standardní činnosti speciální

   - depistáž a evidence sluchově postižených dětí, žáků a studentů

   - budování a rozvoj komunikačních dovedností žáka se zaměřením na orální a vizuálně
     motorickou komunikaci

   - podpora osvojování základů čtenářských dovedností, čtení s porozuměním včetně
     alternativních metod čtení

   - nácvik odezírání

   - cvičení zaměřená na rozvoj a posilování kompenzačních smyslových funkcí

   - rozvoj hrubé i jemné motoriky a grafomotoriky

   - nácvik činností nezbytných pro audiometrické vyšetření

   - spolupráce s příslušným odborným zdravotnickým pracovištěm, klinikou ORL, CKID FN
     Motol, včetně speciálně pedagogické přípravy dítěte na operaci kochleárního implantátu
     a následné nastavování řečového procesoru

   - individuální logopedická péče jako součást odpoledního programu ve školském zařízení

   - přednášková a vzdělávací činnost

 

Služby v SPC zajišťují:

   - Tři speciální pedagogové se surdopedickou a logopedickou specializací

   - Tři psycholožky

   - Sociální pracovník

 

Služby centra jsou bezplatné a pracovníci je poskytují dle dohody buď přímo v terénu nebo ambulantně přímo v SPC.

 

Provozní doba SPC

Je stanovena pracovní dobou odborných pracovníků pondělí až pátek, vždy 8.00 - 16.00 hodin.

Po domluvě je možné vyjít zletilému klientu a zákonnému zástupci vstříct i v jiném čase.

O poradenskou službu mohou zletilí klienti, zákonní zástupci požádat e-mailem, telefonicky, popřípadě osobně.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.